“Privacy Policy After Summer Party”

De jaarlijks terugkerende After Summer Party (hierna: het Evenement) wordt georganiseerd door DSJ Events Bvba, gevestigd en kantoorhoudend in Kampenhout, aan de Vekestraat 44 (hierna: After Summer Party). After Summer Party respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.aftersummerparty.be (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). After Summer Party draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. After Summer Party acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze Privacy Policy wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege After Summer Party en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.

1.2 Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden zoals ondermeer onze online ticketservice provider Eventbrite, of websites of apps waarnaar After Summer Party op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. After Summer Party adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Artikel 2. Identiteit After Summer Party

2.1 After Summer Party respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. After Summer Party draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

2.2 In deze Privacy Policy wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege After Summer Party.

2.3 After Summer Party wordt georganiseerd door DSJ Events BVBA, gevestigd en kantoorhoudend te 1910 Kampenhout, Vekestraat 44.
After Summer Party is bereikbaar via het e-mailadres info@aftersummerparty.be.

2.4 Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening en ter uitvoering van de overeenkomst is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

Artikel 3. Welke persoonsgegevens verzamelt After Summer Party en waarvoor?

Hieronder geven we een zo volledige opsomming van hoe After Summer Party persoonsgegevens verzamelt, opslaat en waarom. Als je een e-mail of contactformulier naar ons stuurt, of rechtstreeks een VIP groepsarrangement bij ons bestelt verkrijgen wij een aantal gegevens van je. Alsook verkrijgen wij enkele gegevens van jou als jij online tickets koopt via onze (voor)verkooporganisatie Eventbrite. We verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt of die door de(voor)verkooporganisatie Eventbrite aan ons ter beschikking worden gesteld. Wij zullen de persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. After Summer Party verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Contactformulier: Als je ons een e-mail stuurt of gebruik maakt van het contactformulier op de Website, gebruiken we je naam en e-mailadres en/of telefoonnummer en eventueel enkele aanvullende gegevens die je zelf aan ons verstrekt om contact met je op te kunnen nemen voor het beantwoorden van jouw verzoek. Jouw persoonlijke gegevens die via het contactformulier worden verzonden worden niet op de website bewaard. Wel is het mogelijk dat we jouw berichten in onze e-mail applicatie bewaren en/of archiveren. After Summer Party heeft een SSL-certificaat geïmplementeerd op haar website om bezoekers zo maximale veiligheid te bieden bij het versturen van persoonlijke gegevens via één van de online formulieren.

Nieuwsbrief:  Wij gebruiken je naam en e-mailadres om je op de hoogte te houden van ons nieuws d.m.v. een digitale nieuwsbrief. Dit doen we uiteraard alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kan je ten alle tijden afmelden van de nieuwsbrief waarna wij jou per direct geen nieuwsbrieven meer versturen. Na jouw afmelding worden jouw persoonlijke gegevens na maximaal 1 maand verwijderd uit de verzendlijsten.

Wijzigingen: Wij gebruiken jouw contactgegevens indien nodig ook voor het versturen van service-mails over het evenement. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld op de hoogte houden van annuleringen, gewijzigde aanvang, de gang van zaken op het evenement en andere belangrijke informatie.

Facturatie, Betaling & Aflevering VIP groepsarrangement: Als je rechtstreeks via deze website een VIP groepsarrangement bestelt, worden je naam, e-mailadres en bedrijfsgegevens gebruikt om o.a. facturen te kunnen versturen en de tickets bij jou te bezorgen. Om facturatie mogelijk te maken, zetten we jouw gegevens in ons administratiesysteem. Deze gegevens worden door onze wettelijke & fiscale bewaarplicht 7 jaar na onze laatste factuur bewaard.

Online Ticketverkoop: Voor de online ticketverkoop van het evenement maken we gebruik van het systeem van Eventbrite zodat wij bestelde tickets aan de juiste persoon kunnen bezorgen. Wij hebben een DPA (verwerkersovereenkomst) getekend met Eventbrite. Voor een goede afhandeling van een online aankoop worden je naam en e-mailadres gevraagd. Eventbrite vraagt eventueel nog naar een factuuradres voor zakelijke gebruikers. Wat je invult tijdens het betalingsproces wordt afgeschermd door de betalingsinstantie, en is ook voor ons niet zichtbaar.  Eventbrite bewaart jouw persoonsgegevens zolang als je account bij hen actief is. 
Je kunt gegevens hier aanpassen.
Je kunt je Eventbrite account hier opheffen.
Bekijk hier de privacy policy van Eventbrite.

Betaalkaart: After Summer Party maakt tijdens het evenement gebruik van een Cashless Betaalsysteem middels een betaalkaart waarmee tijdens het Evenement kan worden betaald voor consumpties via onze dienstverlener Playpass. Om het openstaande bedrag van het tegoed dat door de Bezoeker op de betaalkaart werd gestort aan de Bezoeker terug te kunnen storten, zal de Bezoeker gevraagd worden naar gegevens als naam, e-mail, bankrekeningnummer en telefoonnummer.Bekijk hier de privacy policy van onze dienstverlener Playpass.

Foto en Video: Bij het evenement zijn fotografen en cameramensen aanwezig die voor ons beeldmateriaal van het evenement verzamelen. Het is praktisch niet mogelijk om voor ieder beeld met de betrokken personen contact op te nemen om hun toestemming te vragen. Wij gaan er vanuit dat je hiermee akkoord gaat als je ons evenement bezoekt. Wij gebruiken foto’s en video’s om op onze website en social media verslag te doen van het evenement en voor promotionele doeleinden (zoals bijvoorbeeld onze sponsorenbrochure). Wij bewaren deze beelden voor onbestemde tijd in ons archief.

Cameratoezicht & Beveiliging: Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op onze feestlocatie hangen zichtbare beveiligingscamera’s. De Bezoeker wordt bij het betreden van het terrein van het Evenement gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 60 dagen bewaard. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Backups: Back-ups van de website en eventuele opgeslagen gegevens die gemaakt worden door After Summer Party of de websitebeheerder ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing. Wij wijzen jou er nogmaals op dat jouw persoonlijke gegevens die via de diverse contactformulieren worden verzonden worden niet op de website bewaard worden.

Artikel 3. Delen en doorgifte van gegevens.

After Summer Party is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan After Summer Party gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die After Summer Party inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of registratie van het Evenement.

After Summer Party kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op After Summer Party rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Omdat After Summer Party bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van After Summer Party producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan After Summer Party die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. After Summer Party heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Belgische wetgeving.

Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvorming.

After Summer Party neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van After Summer Party) tussen zit.

Artikel 6. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gevoelige gegevens en of gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aftersummerparty.be, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Artikel 7. Cookies & Google Analytics.

After Summer Party gebruikt op deze website functionele en analytische cookies en mogelijk ook cookies van derde partijen zoals Youtube. Deze functionele en analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy, de cookies van derden die gebruikt worden stellen ons in staat om bijvoorbeeld video’s van youtube te integreren op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, de beleving en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics: Voor het bijhouden van statistieken en om ons websiteverkeer te analyseren maken we gebruik van Google Analytics. We hebben de instellingen van Google Analytics aangepast zodat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google.

Cookies van Derden: Cookies van derden kunnen geplaatst worden als een pagina op de website van After Summer Party een ‘embedded element’ bevat, zoals een YouTube video of een iframe, maar deze wel binnen onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Wij verwijzen jou dan ook graag naar de privacy policy van bijvoorbeeld Youtube.

Afmelden voor cookies: Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Cookies zijn niet gevaarlijk. Ze kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Ze kunnen ook geen virus op uw computer plaatsen.

Artikel 7. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door After Summer Party en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aftersummerparty.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

After Summer Party wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Artikel 8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

After Summer Party neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aftersummerparty.be.

Artikel 9. Wijzigingen aan de Privacy Policy.

After Summer Party behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Policy te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal After Summer Party de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze Privacy Policy kunnen gericht worden aan info@aftersummerparty.be

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec